قیمت هاتون زیاده اقا
چه وضعیه
فکر کردید مردم خر هستن ؟