ارزش بازی : 5/10
میزان زمان لازم برای پلاتنیوم کردن : حداقل 2 روز !
ایا درجه سختی تاثیری بر تروفی ها دارد ؟ بله, باید معما و درجه سختی بازی رو یکبار بروی Hard تموم کنیم .
تعداد تروفی های بازی : 42 (24 , 14 , 3 , 1 )