درجه سختی : 2/10
تروفی های آفلاین: 11 (1, 4, 6)
تروفی های آنلاین: 0
میانگین زمان لازم برای صد در صد کردن بازی : 3 تا 5 ساعت
حداقل دفعات لازم برای انجام بازی: 3
تعداد تروفی هایی که احتمال جا انداختن دارن: 1 (general history of plantes)