تعداد تروفی ها :48
تعداد تروفی های آنلاین : 12
درجه دشواری : متوسط
تعداد تروفی های آفلاین : 35
حداقل دفعات لازم برای گرفتن تمام تروفی های آفلاین : 1 مرتبه